Dictàmens

DESEMBRE 2020

DESEMBRE 2017
  • Comissió de Serveis Socials Bàsics: Dictamen sobre Habitatge i Treball Social.
  • Mercè Ginesta (coordinadora), Mercè Civit, Juanma Rivera, Arantza Rodríguez: Dictamen sobre els Serveis Socials Bàsics (SSB) a la província de Barcelona. 

Versió castellana del dictamen

MAIG 2016
  • Comissió de Serveis Socials Bàsics: Dictamen sobre la implantació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
NOVEMBRE 2015
  • Comissió de Serveis Socials Bàsics: Dictamen sobre la situació de la RMI
  • Comissió d’Infància i Família: Dictamen Les treballadores socials alerten que les prestacions d’urgència són insuficients i que es vulneren drets fonamentals dels infants.
MAIG 2014
  • Comissió d'Emergències: Dictamen sobre el Rol del Treball Social en l´atenció a catàstrofes i emergències
JULIOL 2013
  • Comissió de Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món: Dictamen sobre els criteris i prioritats en la cooperació al desenvolupament
DESEMBRE 2012
  • Comissió de dependènciaDictamen sobre la modificació de la “Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència”
DESEMBRE 2012
  • Comissió d’acollida a la diversitat: Dictamen sobre la “Indeterminació d’edat en joves immigrants”