Pestanyes primàries

Funcions públiques

El Col·legi té la voluntat de regir-se pel principi de transparència que es desenvolupa a l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques. 

Per al compliment de les finalitats i funcions públiques, el Col·legi exercirà totes les funcions reconegudes en el capítol II de títol V de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. I incideix concretament en els articles 4 i 5 dels Estatuts del propi Col·legi, on es plasma, entre altres, les funcions de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia, els principis, les competències i funcions propis de la disciplina de treball social, i les bones pràctiques, així com que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.

D’altra banda, el Codi de Deontologia Professional també esdevé un pilar fonamental entre les funcions publiques del Col·legi.