Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

  • Domicili: C/ Portaferrissa, 18 1er 1a ,08002 Barcelona
  •  E-mail: catalunya@tscat.cat
  • Telèfon: 93 318 55 93
  • NIF: Q 0869009A

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el registre de col·legiats/des, així com els serveis oferts als col·legiats/des i la comunicació d’activitats i l’oferta de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès pels col·legiats/des.

Així mateix, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’alta col·legial, pre-col·legial, recol·legiació enviades a través del formulari web corresponent. Així com, la gestió del registre d’usuaris amb la finalitat de donar accés als serveis proporcionats pel COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA, com la inscripció a cursos formatius, orientació i borsa de treball, consultoria professional i jurídica, programa de atenció a les professionals de treballs social, avantatges i altres serveis vinculats a la condició de col·legiat.

En el supòsit d’utilitzar-les amb una altra finalitat s’informarà degudament en el moment de recollida de les dades personals.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades facilitades a la formalització de la col·legiació es conservaran deu (10) anys des de la formalització de la baixa col·legial. No obstant, es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar.

Aquells formularis d’alta que no hagin sigut degudament formalitzats al COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA es conservaran durant tres (3) mesos des de la seva recepció. Un cop transcorregut aquest temps les dades personals proporcionades en aquest formulari seran eliminades.

El COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA conservaran les dades personals facilitades de les persones pre-col·legials durant el període que cada interessat estigui matriculat fins el moment que s’obtingui el títol de Grau en Treball Social.

En relació a les dades facilitades per registrar-se com usuari dins de la pàgina web del COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA es conservaran mentre no es revoqui el consentiment. Pot revocar el consentiment en qualsevol moment a catalunya@tscat.cat .
 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment del propi interessat, així com l’obligació legal vinculada a l’exercici de la professió (Resolució JUS/2097/2011, de 22 d’agost i la resolució JUS/266/2019, de 7 de febrer, així com la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es cediran al Consell General de Treball Social i a d'altres corporacions i organismes públics, quan així s'estableixi legalment.

Així mateix, les seves dades no seran transferides internacionalment.

Quins són els seus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA es tracten dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir, de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

El COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA li informa que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i límits previstos en la vigent legislació, dirigint-se per escrit al COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA, C/ Portaferrissa, 18, 1r 1a, 08002, Barcelona, o bé per correu electrònic a: catalunya@tscat.cat. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent.

En cas de considerar-ho oportú, puc presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat).