Avís legal

Avís legal

Les següents normes regulen l’accés i utilització del portal http://www.tscat.cat, titularitat de Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (en el successiu TSCAT), amb domicili al Carrer de la Portaferrisa 18, 1r 1ª, 08002 Barcelona.

1. CONDICIONS D’USUARI I ACCEPTACIÓ

La navegació i utilització del portal www.tscat.cat i dels seus serveis atribueixen al visitant la condició d’usuari del mateix i impliquen l’acceptació com a usuari sense reserva alguna, de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís, motiu pel qual l’usuari haurà de llegir-lo quan vulgui navegar o utilitzar el portal.

TSCAT podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar aquestes condicions mitjançant la publicació en el portal, a fi de poder ser conegudes pels usuaris en accedir al mateix.

2. CONDICIONS GENERALES D’ÚS DEL PORTAL

L’accés al portal i els seus serveis son lliures i gratuïts, sense perjudici dels subministrats pel TSCAT o tercers a través del portal que estan subjectes al compliment d'un formulari previ i al pagament corresponent en la forma que s'especifiquin en les seves condicions particulars.

TSCAT es reserva el dret d’establir un preu pels serveis que ara presta de forma gratuïta, prèvia advertència als usuaris mitjançant la publicació al portal de les noves condicions amb almenys set dies naturals d’antelació.

TSCAT és aliè a les ofertes o serveis de tercers accessibles a través del portal www.tscat.cat, limitant-se a posar a disposició dels usuaris d’enllaços que faciliten l’accés als llocs web d’aquest tercer, i no respon per la informació continguda en el mateix ni de les contractacions que es puguin realitzar per part de l’usuari.

3. REGISTRE D'USUARIS I ÚS DE COOKIES

Determinats serveis, gratuïts o no, requereixen la prèvia identificació de l'usuari, qui garantitza la veracitat i actualitat de totes les dades que comuniqui a TSCAT pel complimentat dels formularis necessaris per a la seva utilització i, en qualsevol cas, serà únic responsable de mantenir-los actualitzats permanentment i de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels prejudicis que pugui causar al TSCAT o tercers per la informació que faciliti. Les condicions particulars de registre i ús de bases de dades s'estipulen a la secció de registre del servei corresponent.

Els menors d'edat que pretenguin utilitzar els serveis d'aquest portal necessiten obtenir prèviament l'autorització dels seus pares o tutors, els quals tindran la consideració de responsables dels actes realitzats pels menors sota la seva potestat.

Per la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies en el cas d'usuaris registrats. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de millorar la usabilitat i recordar que l'usuari ja s'ha validat al portal, evitant introduir les contrasenyes d'accés després d'un període d'inactivitat. Si vostè ho desitja, pot configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

En alguns casos a través d'aquest lloc web  es  recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.

La finalitat dels fitxers és informar de les activitats  i serveis de TSCAT S.L.

Les dades seran guardades i gestionades pel TSCAT amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers, que és la següent: catalunya@tscat.cat

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que apareixen en aquest portal, com el disseny, gràfics, dibuixos, fotografies, textos, icones, software, noms comercials, marques, logotips, o qualsevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del TSCAT o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al portal, sense que pugui entendre's que es concedeix a l'usuari dret d'explotació o cap llicència sobre els mateixos, sense la prèvia autorització expressa del TSCAT o dels titulars corresponents.

6. PROHIBICIÓ D'HIPERENLLAÇOS

No es podrà establir cap víncle al portal des de qualsevol altra web sense el previ i exprès consentiment del TSCAT, excepte que es tracti de portals tipus accés de buscadors, xarxes socials, blocs o pàgines personals sense ànim de lucre.

7. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L'usuari s'obliga al compliment de les presents normes, i en el seu cas les Condicions Particulars d'aplicació, així com complir les especials instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al portal i obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i a la bona fe, emprant la diligència deguda a la naturalesa del servei del qual rep, sense utilitzar el portal de qualsevol manera que pugui impedir, malmetre o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de TSCAT o, en general, de qualsevol tercer. A títol merament enunciatiu i no limitatiu l'Usuari s'obliga, en la utilització del portal i dels serveis oferits, a:

a) proporcionar verídicament les dades requerides, en el seu cas, per la prestació del servei i a mantenir-los actualitzats; no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent-hi la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

b) no introduir, transmetre o difondre mitjançant el portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del TSCAT o en general de qualsevol  tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

c) abstenir-se d'introduir, transmetre o difondre a o des del portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per motiu de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

d) custodiar degudament el "Nom d'Usuari" i la "Contrasenya" que sigui facilitada per TSCAT als Usuaris, com a elements identificadors per l'accés als diferents serveis oferits al Portal, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a aquests de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d'un ús indegut dels mateixos. Igualment, l'usuari es compromet a comunicar al TSCAT, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori, així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'Usuari" i/o la "Contrasenya" per un tercer.

e) no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per a trametre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) abstenir-se de transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, continguts, missatges, gravacions, software i qualsevol classe de material que violi els secrets empresarials de TSCAT o de tercers, que infringin el secret de les comunicacions o la normativa reguladora del mercat de valors, o que de qualsevol manera menyscabin el crèdit i bon nom del TSCAT, els seus directius i/o empleats o de tercers

g) abstenir-se de destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o malmetre les dades, informacions, programes o documents electrònics de TSCAT o tercers.

h) no introduir, transmetre o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició d'un tercer.

TSCAT es reserva el dret d'eliminar comentaris o continguts inserits per l'Usuari si els considera, al seu judici, perniciosos pel TSCAT i/o per la resta d'usuaris del portal, i/o que contravinguin alguna de les obligacions abans ressenyades. A més, TSCAT es reserva el dret d'admissió d'Usuaris que incompleixin al seu judici aquestes normes, mitjançant el bloqueig de l'accés dels mateixos, per un període indefinit, sense necessitat de comunicar-lo prèviament a l'Usuari (logejat).

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

TSCAT cuida que les dades i continguts del seu web www.tscat.cat siguin correctes, sense que pugui garantir plenament la seva precisió, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat per a un objectiu específic.

TSCAT  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Així mateix,  no es fa responsable, ni ha de compartir, les opinions que manifestin els seus col·laboradors (freelance), a la secció creada a tal efecte i publicats en el seu diari digital www.tscat.cat

TSCAT no controla, amb caràcter general, l'utilització que els Usuaris fan del Portal; i, en particular, no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat amb la llei, les presents normes, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

TSCAT únicament serà responsable dels danys que l'usuari pugui patir per la utilització del portal quan siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa, reconeixent i acceptant l'usuari que la utilització del portal i dels serveis oferits es realitza sota el seu risc i completa responsabilitat.

Amb caràcter merament enunciatiu, i no limitatiu, el TSCAT declina qualsevol responsabilitat pels perjuicis que es puguin derivar de:

a) les interrupcions, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu del portal i dels serveis, que impedeixen el seu accés o endarrereixen la prestació del servei.

b) la falta de veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, fiabilitat i/o actualitat dels continguts del portal, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe de continguts transmesos, difosos, emmagatzemats i/o posats a disposició als que s'hagi accedit a través del portal o dels serveis oferits

c) les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i a la mateixa imatge, així com a la legislació en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

d) les intromissions il·legítimes de tercers que puguin afectar a la privacitat i seguretat de la utilització del portal, no garantint en cap mode que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de les circumstàncies d'ús que els usuaris fan del portal i dels serveis

e) l'accessibilitat, funcionament o disponibilitat, els continguts, informació i serveis oferts per tercers en els portals enllaçats des de www.tscat.cat, així com la seva qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat.

9. COMUNICACIONS

Per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre TSCAT i l'Usuari, aquests han de dirigir-se al Servei d'Atenció a l'Usuari mitjançant correu electrònic a la direcció catalunya@tscat.cat mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Carrer de la Portaferrisa 18, 1r 1ª 
08002 Barcelona

Les comunicacions de TSCAT a l'Usuari es realitzaran per correu electrònic a l'adreça facilitada per l'Usuari en contactar amb TSCAT o a la facilitada en registrar-se com a Usuari, en el seu cas; o per correu postal al domicili facilitat per l'Usuari; o mitjançant trucada telefònica al número facilitat per l'Usuari; o bé mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part del TSCAT a l'Usuari.

L'Usuari accepta expressament, i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal, i/o la contractació dels serveis aquí oferits, la utilització en qualsevol dels mitjans assenyalats anteriorment com a procediment vàlid per a la remissió de les esmentades comunicacions, manifestant l'Usuari que totes les dades facilitades per aquí o que facilitarà a TSCAT són verídiques i exactes, comprometent-se a comunicar al TSCAT qualsevol modificació dels mateixos.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per la resolució dels conflictes als jutjats i tribunals que la normativa aplicable estableixi com competents en cada cas.

El present lloc amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar l'accés als mateixos.