Dates: 4, 11 i 18 de desembre de 2019

Destinataris:

Treballadors i treballadores social que vulguin tenir una idea general dels diferents àmbits o aprofundir en el concepte general de a nostra tasca.

Programa:

Partint de les pròpies experiències laborals individuals i amb tot allò que s’ ofereixi des de l’aula podrem obtenir més elements pel que fa el nostre treball diari i contribuir en redefinir eines tan d’intervenció directe com indirecte pel que fa la gestió de la diversitat familiar partint d’un concepte inclusiu .

Aspectes a  treballar:

Mòdul 1: 

Presentació

Perspectiva global del concepte família/diversitat familiar. Anàlisi des del treball social, l’antropologia i la terminologia. 

Especial menció a les famílies enllaçades.

Inici del primer exercici personal. 

Mòdul 2:

Tractament de la DF des del treball social, sobretot centrat amb serveis d’atenció a infància i família: examinarem el nostre entorn, la pròpia pràtica i la que ens envolta per conèixer quines funcions, processos i dinàmica d’atenció utilitzem.

Anàlisi comú de la gestió de la DF des dels diferents àmbits socials.

Ampliació de l’exercici iniciat al mòdul 1.

Empoderament com a professional de l’àmbit social pel que fa el tema que ens ocupa. 

Visionat de videos

Mòdul 3:

Compartirem l’exercici personal

Exercici comú per obtenir una proposta de millora, si s’escau, i d’anàlisi de la situació actual.

Conclusions i cloenda

Informació bibliogràfica, d’entitats, serveis i recursos. 

Metodologia:

La metodologia de treball serà d'exposició teòrica basada en la pràctica, de diversos aspectes en relació la Diversitat familiar en relació la nostra feina, amb l'acompanyament ( si finalment poden assistir-hi) en la primera sessió, de dos companyes de l'associació de co-coordino per donar una visió també des de l'antropologia i la terminologia d'aquest tema. En segon lloc la intenció també serà realitzar dos exercicis pràctics, mínim, realitzats de manera individual pels diferents professionals del grup que s'iniciaria el primer dia i es reprendria en les diferents sessions fins a la finalització per ajudar a concloure. S’utilitzarà  dinàmica de grup,  rol play s’acompanyarà amb petits vídeos.

[[{"fid":"18375","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]